dichvuhaiquan.com Đừng bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền và hợp tác hiệu quả cùng Song Minh
các quy định mới của Thông tư 196/2012/tt-btc

Ngày 23/10, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 87/2012/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hải quan về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và bắt nhịp với hải quan hiện đại.

Trong đó, một trong những quy định được các lãnh đạo cấp cao và cộng đồng doanh nghiệp mong đợi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu nhờ ứng dụng công tác cải cách hiện đại hóa và áp dụng quản lý rủi ro tiên tiến vào quy trình thủ tục hải quan đó là người khai hải quan điện tử được thực hiện khai hải quan điện tử 24 giờ trong ngày, 7 ngày trong tuần. Việc kiểm tra, tiếp nhận, cấp số đăng ký tờ khai và cả việc phân luồng tờ khai cũng do Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan tự động thực hiện và phản hồi thông tin cho người khai hải quan thay vì công chức hải quan trực tiếp thực hiện như trước đây. Theo đó, thời gian làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp được kỳ vọng sẽ được rút ngắn rất nhiều, các tiêu cực, phiền hà sẽ hạn chế xảy ra.

Bên cạnh việc ban hành các quy định nhằm tạo thuận lợi cho người khai hải quan, Nghị định cũng quy định rõ hơn các nghĩa vụ của người khai hải quan phải thực hiện. Đó là: Người khai hải quan phải sử dụng chữ ký số khi khai hải quan điện tử. Người khai hải quan phải đáp ứng các điều kiện về công nghệ thông tin và kỹ năng khai điện tử, trường hợp chưa đáp ứng đủ điều kiện thì phải thông qua đại lý làm thủ tục hải quan. Người khai hải quan điện tử phải thực hiện việc lưu giữ chứng từ điện tử thuộc hồ sơ hải quan theo quy định của Luật giao dịch điện tử và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan; cung cấp các chứng từ điện tử có liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu cho cơ quan hải quan, để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra theo thẩm quyền.

Ngày 15/11/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

1. Thông tư 196 đã kế thừa toàn bộ các nội dung quy định về phạm vi áp dụng tại Thông tư 222, tuy nhiên loại bỏ 3 thủ tục gồm: Thủ tục HQĐT đối với hàng hóa hàng hóa đặt gia công ở nước ngoài; Thủ tục HQĐT đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra của doanh nghiệp ưu tiên; Thủ tục HQĐT đối với hàng hóa đưa vào, đưa ra kho ngoại quan. Theo đó, phạm vi áp dụng của Thông tư mới này chỉ bao gồm thủ tục HQĐT đối với:

(1) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng mua bán;

(2) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện hợp đồng gia công với thương nhân nước ngoài;

(3) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo loại hình nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu;

(4) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất;

(5) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của để thực hiện dự án đầu tư;

(6) hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất;

(7) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ;

(8) hàng hóa đã xuất khẩu nhưng bị trả lại;

(9) hàng hóa đã nhập khẩu nhưng phải xuất trả;

(10) hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu.

2. Thông tư quy định, thủ tục HQĐT sẽ được tự động hóa thêm 3 khâu là kiểm tra, đăng ký tờ khai và phân luồng tờ khai.

3. Thông tư bổ sung thêm các đối tượng liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được phép trao đổi thông tin với Hệ thống với mục tiêu nâng cao mức độ tự động hóa của Hệ thống.

4. Thông tư bãi bỏ quy định về việc nộp chứng từ điện tử để cơ quan Hải quan kiểm tra trước khi cho phép thông quan (luồng vàng điện tử) nhằm đảm bảo tính thống nhất về nguyên tắc và kết quả phân luồng giữa thủ tục hải quan thủ công và thủ tục HQĐT với 3 luồng cơ bản: luồng xanh, luồng vàng và luồng đỏ.

5. Thông tư cho phép cơ quan Hải quan tự động hủy tờ khai đối với những tờ khai đã hết hiệu lực (quá 15 ngày). Thông tư quy định đối với những tờ khai quá thời hạn hiệu lực theo quy định tại Điều 18 Luật Hải quan, mà người khai không tiến hành thủ tục hủy tờ khai thì cơ quan Hải quan sẽ tự động hủy tờ khai đó và thông báo cho người khai hải quan. Các trường hợp khác, cơ quan Hải quan thực hiện hủy tờ khai HQĐT theo yêu cầu của người khai hải quan.

6. Thông tư cũng bãi bỏ quy định về xác nhận thực xuất trên tờ khai HQĐT in, thay thế bằng quy định cụ thể các chứng từ chứng minh hàng hóa đã thực xuất khẩu đối với trường hợp thực hiện thủ tục hải quan bằng phương thức điện tử.

7. Thông tư quy định rõ việc phân biệt cụ thể trường hợp thông quan và trường hợp giải phóng hàng để có cơ sở kiểm tra, theo dõi và đôn đốc việc hoàn thành thủ tục hải quan của người khai hải quan.

Download: Thông tư 196/2012/TT-BTC

Download: Phụ lục I

Download: Phụ lục II

Download: Phụ lục III

Download: Nghị định 87/2012/NĐ-CP

Tags: Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử, Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử, Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử, Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử, Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử, Thông tư 196/2012/TT-BTC, thủ tục hải quan điện tử

Untitled Document
dich vu hai quan